Tělocvična Vrhaveč (při ZŠ)

Kontakt na správce: 724 218 700 - Jan Kocum

Víceúčelový areál

Náš víceúčelový areál je k dispozici široké veřejnosti, stačí si jen telefonicky se správcem domluvit termín a budete mít pro hru připravený požadovaný kurt. Pro děti je každý den otevřené dětské hřiště a pro seniory sportovní prvky.

Těšíme se na vaši návštěvu.

VIDEOPREZENTACE

 

logo

Víceúčelový areál

Adresa provozovatele:

Obec Vrhaveč, Malá Víska 23, 33901 Klatovy

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU VRHAVEČ

Plochy hřišť slouží pouze k provozování sportovních činností, ke kterým jsou konstrukčně a stavebně uzpůsobeny.

1. Vstup a využívání areálu hřiště je na vlastní nebezpečí, provozovatel ani správce nenese odpovědnost za vnesené či odložené věci ani za případné újmy na zdraví.

2. V areálu hřiště je zakázáno:

a) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak znečišťovat areál hřiště,

b) odhazovat a lepit žvýkačky na umělý povrch či jiné sportovní vybavení,

c) vstupovat na hřiště v nevhodné (např. kopačky) nebo ve znečištěné obuvi (blátem, antukou, apod.),

d) vnášet a manipulovat s ostrými předměty, střelnými zbraněmi či jinak nebezpečnými předměty či látkami, ohrožujícími zdraví a bezpečnost,

e) vjíždět na hřiště na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových   bruslích, skateboardech, s dětskými kočárky a na dětských odstrkávadlech, apod.

f) přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,

g) kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky,

h) rozdělávat oheň a manipulovat s ním, tábořit,

i) trhat květiny, plody keřů či stromů, poškozovat stromy, keře nebo ostatní zeleň,

j) házet nebo kopat míče do budov školy nebo okolních budov,

k) lézt či skákat po konstrukcích, sítích či jiných sportovních zařízeních,

l) roznášet písek z pískoviště a beach volejbalového hřiště po areálu,

m) vjíždět na plochy hřiště motorovými vozidly, vyjma vozidel, které zabezpečují nezbytnou úpravu, údržbu a rekonstrukci hřiště,

n) narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,

o) jakýmkoliv způsobem poškozovat plochy či vybavení hřiště,

p) jakýmkoliv způsobem manipulovat s házenkářskými brankami či basketbalovými koši bez vědomí správce.

1. Do areálu hřiště je zakázáno:

a) vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,

b) vstupovat dětem do l0 let bez doprovodu osoby starší 18 let,

c) vstupovat podnapilým osobám či osobám pod vlivem jiných omamných látek,

d) vodit psy či jiná zvířata a jejich volné pobíhání po hřišti, kromě psů služebních a psů sloužících zdravotně postiženým osobám.

1. Provozní doba sportovního areálu se stanovuje maximálně v rozsahu:

Sportovní areál je přístupný pro veřejnost denně – KVĚTEN – ZÁŘÍ od 12 do 19 hodin a v období říjen – duben od 12 do 17 hodin a to včetně sobot a nedělí. Možnost objednání a případná rezervace u správce hřiště pana Petra Reitmajera, telefon: +420 725 617 426.

2. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat veškeré bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků ani poškozovat zařízení, nacházející se ve sportovním areálu. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním vybavení hříště je návštěvník povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště či provozovateli.

3. V případě, že je ustanoven správce hřiště, dbají návštěvníci pokynů tohoto správce. Porušení tohoto řádu může být důvodem k vykázání z areálu hřiště.

4. Všichni návštěvníci areálu hřiště jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek a bezpečnost, aby svou činností neohrozili sebe, ostatní návštěvníky a nepoškozovali vybavení areálu hřiště. Porušení provozního řádu hřišť lze postihnout v souladu s platnou legislativou.

V naléhavých případech porušení provozního řádu volejte 376 311 524.

Za dodržování provozního řádu odpovídá vedení obce Vrhaveč.

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba 155, Policie ČR 158, Hasiči 150

Správce hřiště +420 725 617 426. Provozovatel 376 311 524

Rostislav Doležal, starosta obce

 

 Víceúčelový areálVíceúčelový areál

Víceúčelový areál

Víceúčelový areál

Víceúčelový areál

Víceúčelový areál

logo 

    

„VRHAVEČ – CESTOVNÍ RUCH V ZÁZEMÍ ŠUMAVY“

Spolufinancováno Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad - registrační číslo projektu: CZ 1.14/3.1.00/29.02853

 

Cílem projektu bylo vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem vel. 20x40 m, beach volejbalového hřiště, dětský koutek s průlezkami pro děti a cvičební prvky pro dospělé.

 

Jak to bylo:

Vše začalo o prázdninách v roce 2013.

Projekt byl nazván „VRHAVEČ – CESTOVNÍ RUCH V ZÁZEMÍ ŠUMAVY“.  Jednotlivé aktivity, které byly do projektu zařazeny, vycházely z požadavků spoluobčanů a podmínek programu poskytovatele dotace.

Zpracovatelem projektové dokumentace a žádosti o podporu byla společnost Adestik s.r.o., zastoupená Ing. Drahoslavem Kourou (jednatelem spol.).

Základním dokumentem byla tedy projektová dokumentace, kterou vypracoval projektant Radim Koura  v období říjen - prosinec 2013, na jejímž základě byl sestaven rozpočet projektu.                                        

20.12.2013 jsme výše uvedený projekt předložili s žádostí o finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Projekt, na jehož přípravě jsme více než půl roku pracovali, uspěl a byl to úspěch velký! Naše žádost byla úspěšná a získali jsme podporu a mohli jsme začít připravovat vlastní realizaci.

Na místním sokolském sportovišti visel velký půdorys vysněného areálu, který informoval širokou veřejnost o probíhajícím projektu.

Celkové náklady projektu činily 3.839.152,- Kč, s tím, že na jeho realizaci obdržíme dotaci ve výši 85% celkových nákladů – to je 3.263 279,- Kč. Zbylých 15% bylo doplaceno z rozpočtu obce.                                                                         

Zahájení vlastní realizace projektu bylo naplánováno na červenec 2014 a ukončení na září 2014.

Na dodavatele stavby proběhlo výběrové řízení. Zvítězila firma LUKO – trávníky s.r.o.. z Dýšiny, se kterou byla 26.6.2014 sepsána smlouva o dílo. Společně s ní se do veřejné zakázky malého rozsahu přihlásily firmy: BP STAVBY CZ s.r.o. Dýšina, Lesní stavby s.r.o. Nýrsko, Rentec profesional s.r.o. Třemošná a SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o..

Stavební dozor zajišťoval Ing. Ivan Šillar, autorský dozor projektanta Radim Koura a administrátorem projektu byl Ing. Drahoslav Koura, kteří dohlíželi na realizaci celého projektu, dodržování podmínek vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace,  připravovali mimo jiné monitorovací zprávy a závěrečné vyúčtování stavby apod.

V celkem rozsáhlém sportovišti se nachází víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis, volejbal, nohejbal, košíková, florbal, malá kopaná) a samostatné beach volejbalové hřiště. Součástí areálu je dětské hřiště s prvky pro seniory (věž se skluzavkou a houpačkami, síťová prolézačka s hrazdami, vahadlová houpačka žirafa a koník, dětský dřevěný domek, pískoviště s krytem, cvičící stroje pro mládež a seniory: senior - dřepkin, senior - běžec, senior - pastrenér a senior – vzpírání. V zimním období je možné víceúčelové hřiště užívat k bruslení.

Tento krásný sportovně rekreační areál je přístupný pro veřejnost a doplňuje další sportovní stavby v areálu (požární nádrž využívaná jako koupaliště a fotbalové hřiště místní organizace TJ Sokol) a v blízkosti stezka pro pěší a cyklotrasa č. 38 ve směru na Klatovy a směrem do SRN.

Náš projekt byl rozsáhlý, měl mnoho různorodých aktivit, ale práce na vlastní realizaci však postupovaly rychleji, než jsme při zpracovávání žádosti předpokládali a tak se můžeme pochlubit široké veřejnosti s úspěšně realizovaným projektem, jehož partnerem je Restaurace Penzion Neznašovy, poskytující nejen ubytovací služby ale i gurmánské zážitky http://www.penzionneznasovy.cz

Koncem roku 2014 byl projekt finančně uzavřen a termín závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu na ROP Jihozápad je leden 2015.

Stavební ruch a s ním spojené komplikace a omezení zasáhly téměř každého v naší obci. Touto cestou ještě děkujeme všem za Vaši shovívavost a porozumění.

Rostislav Doležal - starosta obce

 

Publikováno: 23. 1. 2015 10:06
Autor:
Rostislav Doležal, starosta obce
vrhavec_footer.png