Historie sboru

Dne 20. března 1938 na pořádané schůzi – valné hromadě - za přítomnosti většiny občanů obce Vrhavče a obecního zastupitelstva bylo usneseno založit Sbor dobrovolných hasičů.

Za přítomnosti župního vzdělavatele bratra Drudíka z Janovic byly volby provedeny aklamací. Výbor sboru dobrovolných hasičů ve Vrhavči tvořili: Roháč Rudolf – starosta, Babka František – jednatel, Bejvl Alois – velitel, Smolík Antonín – náměstek velitele, Mundl Václav – pokladník, Kubernát Karel – vzdělavatel sboru, Hošek Josef – samaritar. náčelník, Rubáš Heřman – člen výboru, Kalaš Petr – člen výboru, náhradníci výboru: Jindra Václav, Flax Jan, Hošek Václav.

Tento výbor neměl snadnou práci, začínalo se z ničeho, po schválení stanov hasičského sboru 27. března 1938 věnovalo obecní zastupitelstvo 1500 Kč a uvolnilo 36 kubíků dřeva na stavbu hasičské zbrojnice. V té době také obecní zastupitelstvo podává žádost u Rajtfajsenky v Týnci o půjčku na zakoupení motorové stříkačky.

Mistr krejčovský p. Dolejš z Mlázov zhotovil do týdne pracovní obleky pro mužstvo.

Na stavbu hasičské zbrojnice každý člen sboru přispěl prací, dle majetnosti i materiálem jeho.Na příklad bratr Kříž pozemek, vápno, cihly, bratr Mundl připravil a osekal dříví, které se v Dubovém mlýně pořezalo na krovy a prkna. Západočeské elektrárny provedly přivedení přípojky elektrického vedení a světla.

Dále pak byly zakoupeny samaritanské tašky a od firmy Stratílek a spol. ve Vysokém Mýtě motorová stříkačka model „323“ se vším příslušenstvím za cenu 30 000 Kč. Poté členové družstva zahájili výcvik každou středu v 8 hod. večer v letním období.

V této době také dochází k nedodání peněz z hospodářské záložny, tak sami členové sboru se složili a celý obnos firmě za stříkačku si zaplatili sami.

V další činnosti se pro sbor zakupují nové hasičské přilby a uzavírá se smlouva o pojištění motorové stříkačky.

Po stránce odborné i kulturní naši zakladatelé sboru také pořádali Hasičské věnečky tradičně v hostinci u Hošku ve Vrhavči, první tento věneček se konal pod heslem „Hasičstvu zdar, na pomoc všem.“ Pravidelně se scházeli na výborových i členských schůzích sboru, kde se projednávali akce, došlé dopisy, placení příspěvků, požární služby ve zbrojnici.

V roce 1939 a 1940 výbor zůstává stejný. Ve výcviku se pořádala signální cvičení, doplňovala se výstroj, vycházkové stejnokroje, háky a bodce na žebříky zhotovil místní kovář František Vlček – člen sboru, bratr Rubáš zhotovil sanitní nosítka.V této době také dochází ke spolupráci hasičů s Tělovýchovnou Jednotou k používání hřiště pro výcvik.

Do roku 1945 výbor sboru zůstává nezměněn.

Od roku 1939 procházel celý náš národ velkými tragickými událostmi. Také v našem sboru se toto období prožívalo těžko. Plnily se úkoly dané okresním zastupitelstvem. Provádělo se školení samaritánské služby, prováděly se opravy hasičské zbrojnice a další práce. Valné hromady se konaly každý rok.

Tato zpráva je čerpána z knih zápisů v letech 1940 – 1945 se dochovalo málo materiálu.

 

V letech 1946-1960

V roce 1946 pracoval náš sbor v nezměněném složení a to: předseda – Kubernát Karel, místopředseda – velitel – Bejvl Alois, II. místopředseda – Smolík Antonín, organizační referent – Jindra Václav, výcvikový referent – Červený Václav, kulturní referent – Adamovský Ludvík, zdravotní referent – Vlček Václav, jednatel – Babka František, pokladník – Mundl Václav, revizoři – Lavička Josef, Edl Václav. Delegátem na okresní konferenci byl zvolen Alois Bejvl.

V těchto letech dochází k velkým změnám ve výcviku, doplňování výzbroje, školení podle nařízení okresního výboru, dále cvičení v Malé Vísce a Běšinech. Rozšiřuje se členská základna o nové členy jako p. Krýsla Jiřího, Maláta Jana, Blaškovce Františka, Zemana Františka a dalších. Naši členové také doprovázeli na poslední cestě naše členy a občany Vrhavče. Každoročně pořádají Hasičské věnečky, stavění máje, zúčastňují se brigád v obci. V této době dostává náš sbor poplachovou sirénu.Do této doby se požáry vyhlašoval hasičskou hornou Václav Červený.

V roce 1953 do našich řad vstupují noví členové: Hošek Josef, Matouš Ladislav a Vaněk Jaroslav.

V roce 1954 se naši požárníci aktivně zapojili do výstavby železniční zastávky, mostu přes Drnový potok a požárního sušáku na hadice. O žních se staví z řad mladých požárníků žňové hlídky.

Delegátem na okresní konferenci byl zvolen František Vlček a do výboru za zemřelého bratra Adamovského byl zvolen Václav Červený.

Ladislav Matouš a Jaroslav Vaněk se zúčastnili školení odborné požární tematiky v Plzni.

 

V letech 1955 – 1957 se výbor nezměnil. V tomto období dochází ke zkvalitňování výcviku družstva, provádí se školení. Družstvo se účastní soutěží u nás na hřišti za účasti požárníků z Lub, Týnce, Běšin, Malé Vísky.

Sestavuje se nové družstvo pro soutěže. Velitelem se stává bratr Matouš Ladislav. V roce 1958 bratr Babka František odchází z funkce jednatele a ve výboru jeho funkci přebírá Matouš Ladislav. Celý výbor zůstává stejný na další roky. Rovněž dochází k doplnění výstroje o protipovodňové nářadí. Zároveň se náš sbor doplňuje o další nové členy: Čáp Václav, Hess Stanislav, Janda Ludvík, Krýsl Alois, Malát František, Prunner Jan, Šabatka Miroslav, Švojgr Josef, Vacovský Josef, Zeman Josef a další.

Také po návrhu velitele Aloise Bejvla dochází k sestavení nového výboru z řad mladších členů, kteří se zapojili do práce sboru.

Řádně byla po zásluze zhodnocena činnost všech zakládajících členů, kteří s láskou a obětavostí po dobu 20 let se vyznačovali činorodou prací pro rozkvět a upevnění myšlenky místního požárního sboru. Společné rozhodnutí těchto dlouholetých a zakládajících členů požárního sboru, že budou nadále v možnostech nutné a případné potřeby co do zásahu, pomoci radou a svými zkušenostmi nápomocni a našim vzorem.

           Od roku 1960 pracoval nově složený výbor v tomto složení: předseda – Matouš Ladislav, velitel – Krýsl Alois, zástupce velitele – Zeman Karel, jednatel – Hess Stanislav, pokladník – Zeman Josef, organizační referent – Malát František, preventista – Šabatka Miloslav, materiální referent – Prunner Jan, revizoři – Vacovský Josef, Janda Ludvík

Do našich řad opět přicházejí noví členové a to: Černý Jaroslav, Kalaš František, Pádecký Václav, Toman Antonín, Jakl Josef.

Naši členové pravidelně prováděli údržbu techniky a výcvik dvou družstev mužů a jednoho družstva žáků. Prováděli se preventivní prohlídky, inventura požární výzbroje, akce pomoc a spolupráce s TJ Sokol v pořádané akci „ Závod přes Špetovský rybník.“

V rámci práce s mládeží ředitel školy pan Zajíc uskutečnil v místní škole besedu o dětské požárnosti a prevenci.

Co se týče obcí dochází ke sloučení obcí do jednoho MNV a to Malá Víska, Vrhaveč, Neznašovy, Radinovy. Stranický vliv se také prolíná i do našeho sboru cestou našich členů s. Šabatky Miloslava, Hesse Stanislava a Šrámka Josefa, kteří pracovali na úseku MNV a NF KSČ.

Naši požárníci se účastnili výstavby místního vodovodu a každý člen odpracoval 25 brig. hodin při zvelebování naší obce.

 

V letech 1961 - 1970

 

Do roku 1962 se složení výboru nezměnilo, až po výroční schůzi dochází ke změnám ve funkcích výboru: předseda – Matouš Ladislav

velitel – Šabatka Miloslav, pol. vých. referent – Hess Stanislav, preventista – Zeman Karel

materiál. ref. strojník – Pádecký Václav, jednatel – Čáp Václav, organizační referent – Vlach Emanuel, referent mládeže – Hošek Josef, revizoři – Kalaš František, Vacovský Josef.

Výcvikové družstvo tvořili: Šabatka Miloslav, Čáp Václav, Pádecký Václav, Hess Stanislav, Zeman Karel, Hošek Josef, Vlach Jaroslav, Zeman Josef, Matouš Ladislav, Černý Jaroslav, Krýsl Alois, Vlach Emanuel.

Vlach Jaroslav byl řidičem hotovostního traktoru.

V tomto roce provádí naši požárníci jako každý rok sběr odp. surovin, stavění máje, výcvik obou družstev. Účastní se rovněž různých soutěží – v Neznašovech, Měcholupech. Opravuje se střecha na zbrojnici a dělají se preventivní prohlídky. Naši žáci provádí žňové hlídky přes den a členové v nočních hodinách. Po spolupráci s MNV zásluhou s. Šabatky a dalších připravuje výstavba nové hasičské zbrojnice.

V roce 1965 dochází k ustanovení nových požárních okrsků. Náš sbor byl začleněn do okrsku Běšiny č.17.Velitelem okrsku byl zvolen pan Kroupar František z Kozí. Instruktorem byl Ulrych Josef z Běšin. Noví členové: Mundl Václav ml., Vlach Jaroslav, Rubáš Josef. Po celý rok 1966 se ve výboru nic nezměnilo. Do našich řád vstupují noví členové – Blaškovec František, Lavička Josef, Skřivánek Antonín a Edl Václav.

Nesmíme také zapomenout na naše zakládající členy našeho sboru, kteří vždy nesmlouvavě a kriticky hodnotili naše jednání, akce na soutěžích. Vždy nám byli nápomocni radou a pomocí. Také jsme je navštěvovali při životních jubileích a doprovázeli na poslední cestě.

V roce 1969 bylo založeno žákovské družstvo ve složení: Čáp Jaroslav, Matouš Zdeněk, Hess Stanislav ml., Vacovský Ivan, Pádecký Václav, Toman Vladislav, Řepa Ladislav, Šabatka Vlastimil, Krýsl Alois, Vacovský Josef.

Založili si i svoji kroniku, která se bohužel ztratila, chybí k naší dokumentaci i k nahlédnutí. Toto družstvo se zúčastňovalo soutěží, provádělo denní žňové hlídky pod obětavým vedením bratra Matouše Ladislava.

V roce 1970 pracoval výbor ve složení:

předseda – Matouš Ladislav, místopředseda – Mundl Václav, velitel – Šabatka Miloslav, preventista – Zeman Karel, člen výboru – Hošek Josef, jednatel – Čáp Václav, pokladník – Šrámek Josef, pol. vých. referent – Vlach Eman, strojník – Pádecký Václav, referent mládeže – Vlach Jaroslav. Z řad mladších požárníků – Čáp Jaroslav. Revizoři – Hess Stanislav, Jakl Josef. Tento výbor zvolen na období dvou let.

 

V letech 1971 – 1980

 

V roce 1972 do našich řad mladých požárníků přicházejí hoši i dívky: Čápová Zdeňka, Šabatková Vladislava, Rubáš Josef, Pádecká Dana, Hess Miroslav, Kubalík Tomáš, Mundlová Jitka. Mladé požárníky si vzali na starost p. Šrámek a Skřivánek.

Dostáváme starší stříkačku z Nezdic. Dokončuje se nová hasičská zbrojnice. Členové se účastní i akcí pořádaných v obci při MNV.

V letech 1973 – 1974 výbor pracoval ve složení: předseda – Matouš Ladislav, místopředseda – Mundl Václav ml., velitel – Šabatka Miloslav, jednatel – Čáp Václav, pokladník – Šrámek Josef, pol. vých. referent a kronikář – Skřivánek Antonín, mat. tech. Referent – Pádecký Václav, preventista – Zeman Karel, organizační referent – Vlach Eman, Referent pro mládež – Vlach Jaroslav, Revizoři – Flax Václav, Lavička Josef.

Provádí se školení celého družstva, sběr železného šrotu, preventivní prohlídky, pomáhá se místním JZD v polních pracích. Zakoupili jsme starší vozidlo od TJ Neznašovy. Doprovázíme na poslední cestě našeho velitele A. Bejvla a okrskového velitele Ulrycha Josefa. Do našich řad vstupuje Marek Václav. Při okrskovém cvičení v Kozí a ve Vrhavči se umisťujeme na 4. místě.

V roce 1975 se složení výboru nezměnilo a zůstalo na další období stejné. Do žákovského družstva přicházejí po svolení rodičů: Mundl Milan, Mundl Karel, Skřivánek Antonín, Skřivánek Pavel, Skřivánková Vladěna, Marková Irena, Lorenc Libor, Lorenc František, Slabý Miloš, Bejvl Václav, Mundlová Hana, Blaškovcová Blanka.

Scházeli se pod obětavým vedením Čápa Jaroslava a Marka Václava, který se jim zvlášť věnoval pro zájmové a sportovní činnosti. Naše družstvo se zúčastňuje soutěží v okrsku, pomáhá TJ Sokol při čištění koupaliště.

V roce 1977 probíhají volby do MNV. Z našeho sboru jsou navrhováni na poslance pan Šabatka Miloslav a za stranický vliv Skřivánek Antonín, Hess Stanislav.

Výcvikové družstvo tvořili: Mundl Václav, Šabatka Miloslav, Skřivánek Antonín st., Čáp Jaroslav, Flax Václav, Vlach Jaroslav, Lavička Josef, Toman Vladislav, Šabatka Vlastimil, Krýsl Alois.

Po celý rok se družstva účastnila soutěží. V tu dobu zastupoval velitele pana Šabatku pro nemoc Jaroslav Čáp. Ve výcvikovém roce provádí naši požárníci zkoušky na odznak Vzorný požárník.

Naše činnost byla také kladně hodnocena MNV a MV-NF. v obci.

 SoutěžnĂ­-druĹľstvo-StĹ™eziměř12_6_1977.jpg

Soutěžní družstvo Střeziměř 12.6.1977

 

V roce 1978 ve výboru pracovali: předseda – Mundl Václav, velitel – Šabatka Miloslav, pol. vých. referent a kronikář – Skřivánek Antonín, preventista – Flax Václav, jednatel – Čáp Václav, hospodář – Marek Václav, strojník – Pádecký Václav, referent mládeže – Hess Stanislav, revizoři – Vlach Jaroslav, Toman Vladislav.

V tomto roce se plnily úkoly výcvikového roku a akce v obci už tradiční.

Zakoupili jsme si vycházkové stejnokroje.

Předávali se medaile za věrnost – za 30 let členství – Matouš Ladislav, Vlach Eman, Hošek J. a za 20 let členství – Šabatka Mil., Hess St., Čáp Václav.

Uspořádali jsme přednášku ke 40. výročí založení sboru, kterou provedl pan Švojgr.

V roce 1979 se složení výboru neměnilo.

V této době se až do roku 1980 prováděli jako každý rok hodnocení celého výcvikového roku, námětové cvičení na Javorné a obvodová soutěž ve Vítni, hodnocení a zajištění politicko-organizační zabezpečení žní,opravuje se požární vozidlo. Po dlouhé době se uskutečnil okrskový ples v Běšinech. Rovněž se koná sjezd vrhavečských rodáků.

 

V letech 1981 - 1988

 

V letech 1980 – 1982 se složení výboru neměnilo. Plnily se úkoly a akce v obci už tradiční.

Panu Šabatkovi k jeho 50tinám bylo předáno čestné uznání OV – SPO. Konaly se požárnické plesy, na kterých se podílela většina členů sboru. Pan Čáp Jaroslav a Mundl Václav provádí besedu a školení dětem v naší základní škole. Členové výboru se rovněž zúčastňují školeních prováděných OV – SPO v Janovicích.

Zakoupili jsme starší požární vozidlo „ROBUR“.Účastnili jsme se směn národní fronty. Nezapomínáme na naše členy, kteří slaví velká jubilea a na zakládající členy se pamatuje malou pozorností, pobesedováním a doprovázením na poslední cestě. Pravidelně se obnovuje propagační skříňka, kterou měla na starosti Mundlová Jitka, která se o ni pečlivě starala několik let pod dozorem svého otce. V dalším období převzal skříňku Skřivánek Antonín st. – pol. vých. referent sboru a v rámci soutěží v Agitačním středisku při MNV zaujímá jedno z předních míst. Na opravě auta musíme vyzvednout práci pana Podlipského, Pádeckého, Lavičky a dalších.

 

V letech 1981 – 1984 pracoval nový výbor ve složení: předseda – Mundl Václav, velitel – Čáp Jaroslav, organizační referent – Šabatka Miloslav, jednatel – Čáp Václav, pol. vých. referent – Skřivánek Antonín, strojník – Podlipský Václav, hospodář – Marek Václav, referent mládeže – Vlach Jaroslav, revizoři – Matouš Ladislav, Hess Stanislav.

Do našich řad přicházejí další noví členové – Dundr Oldřich, Šebesta Josef

Každý rok provádíme i pro naše manželky posezení v pohostinství na Hejně.

Družstvo do soutěže v síle 1+7: Mundl Václav, Čáp Jaroslav, Krýsl Alois, Hess Miroslav, Lorenc František, Podlipský Václav, Skřivánek Antonín ml., Flax Václav.

Toto družstvo se účastnilo okrskových soutěží ve Strážově, Běšinech, Malé Vísce, Kozí. Umísťovalo se střídavě na středních i posledních místech.

Každý rok pracovala naše ZO dle plánu práce, který jsme si dali na výročních členských schůzích a také byly zakotveny v socialistickém závazku v rámci obce. Na tabuli cti byl navržen náš předseda ZO pan Mundl Václav. V roce 1982 dostáváme novou motorovou stříkačku.

V tomto roce obdrželi naši členové čestné uznání: OV – SPO – Mundl Václav, ZO – SPO – Zeman Karel, Hošek Josef, Matouš Ladislav, Vlach Emanuel, Pádecký Václav.

Ve výcviku se provádělo školení obsluhy stříkačky, konala se brigáda na ukládání rour na kanalizaci, v těchto letech také dochází k převzetí požární techniky do socialistické péče.

Každý člen má na starosti určitý díl požární tech. výstroje a výzbroje.

V tomto roce také oslavili své 50 tiny naši členové: Pádecký Václav, Hess Stanislav. Při členských schůzích se jim popřálo a předala se malá pozornost.

Do naší organizace se hlásili jako přispívající členové – Saidl Jiří z Týnce a Šmejkal Miloslav z Malé Vísky. Provádíme další práce v obci, pořádají se zájezdy a další práce jako je zazimování stříkačky, nákup dalších stejnokrojů pro naše členy. Na výroční schůzi předali zástupci OV čestná uznání a medaile. Věrnostní medaile za 30 let členství obdrželi – Hošek Josef , Vlach Emanuel. Čestné uznání ZO – Podlipský V., Flax V., Čáp J., Krýsl A., Mundl K. Čestné uznání OV – SPO – Vlach J., Marek V., Skřivánek A. st., Hošek J.

V této době dochází k určení kronikářů sborů. U nás se jím stává pan Skřivánek Antonín st.

Přijímáme mladé požárníky Raitmajera Radka a Poláka Pavla.

Za odstupujícího člena výboru okrsku pana Koláře z Malé Vísky byl zvolen člen výboru ZO – SPO Skřivánek Antonín starší.

Zakupujeme novou plachtu na požární auto, probíhá výměna členských legitimací, provádíme stavbu nového sušáku na hadice.

Naši mladí požárníci se podílejí na výstavbě pískoviště na parkovišti – Mundl K. a M., Skřivánek Pavel, Lorenc František.

Výlet-Karštejn-1984.jpg

Výlet na Karštejn rok 1984

 

V letech 1985 – 1986 pracoval výbor ve stejném složení, jen byl rozšířen o funkci kronikáře a revizor – odstupující Matouš Ladislav byl nahrazen Pádeckým Václavem starším.

Velitel – Čáp Jaroslav – se podílí a uskutečňuje přednášku v Civilní obraně s požární tematikou. Požární techniku obsluhuje a opravuje pan Podlipský a Krýsl. Do naší organizace vstupují noví členové a to Kopačka František a ing. Pícha Jaroslav.

Na úseku kulturní činnosti jsme pořádali oslavu MDŽ pro naše manželky, stavění máje, tradiční posezení na Hejně, Požárnický ples, zájezd na Konopiště.

V radě MNV pracuje náš člen a poslanec za náš sbor předseda Obč. výboru Šabatka Miloslav, Čáp Václav v občanském výboru.

Propagační skříňka zaujímá 3. místo v soutěži AS.

Ve spolupráci s ČSŽ vysazujeme stromky a vyklízíme les po kalamitě, pomáháme při sklizni slámy při žních.

Okresní konference SPO v Klatovech se účastnil Skřivánek Antonín, začíná se plnit usnesení O Konferenci v podmínkách ZO – SPO. Také velitel Čáp Jaroslav provádí proškolení a testování v odborné tematice se všemi členy družstva.

Na tabuli cti jsou navrženi Čáp Jaroslav, Vlach Jaroslav, Podlipský Václav.

Naše organizace byla oceněna jako nejlepší a obdržela čestné uznání od MNV, jako jednotlivec náš předseda Mundl Václav. V celém státě probíhají volby do zastupitelských orgánů, za poslance byli zvoleni naši příslušníci Šabatka Miloslav a Skřivánek Antonín.

V Neznašovech se v rámci výcviku konalo školení preventistů, referentů pol. výchovných a velitelů. Ve výcviku se pokračuje, znovu se předává technika do socialistické péče, s. Kopačka František zajišťuje novou nabíječku baterií.

Výcvikové družstvo se omlazuje: velitel družstva Čáp Jaroslav, Podlipský Václav, Flax Václav, Krýsl Alois, Skřivánek Antonín ml., Pícha Jaroslav, Kopačka František, Dundr Oldřich, Šebesta Josef, Mundl Milan, Lorenc Libor, Pádecký Václav.

Pro rodinné příslušníky se uspořádal zájezd na Karlštejn. Bylo to velmi pěkné kamarádské povyražení.

O fotografický materiál se nám svědomitě stará ing. Pícha Jaroslav, tyto materiály se používají do kroniky a propagační skříňky. V práci s mládeží padá myšlenka založení žákovského družstva, na návrh referenta mládeže Vlacha Jaroslava je třeba ve cvičení TJ Sokol, který vede v zimním období Skřivánek Antonín vybrat a domluvit seznam žáků. V této době také požádal Mundl Karel starší, aby byl zařazen za přispívajícího člena.

Složení výboru v letech 1987 – 1988: předseda – Mundl Václav, velitel – Čáp Jaroslav, polit. vých. referent + kronikář – Skřivánek Antonín, jednatel – Čáp Václav, rok 1988 ing. Pícha Jaroslav, preventista – Flax Václav, organizační referent – Šabatka Miloslav, referent mládeže – Vlach Jaroslav, hospodář – Marek Václav, referent mat. tech. – Podlipský Václav, revizoři – Hess Stanislav, Pádecký Václav.

Naše organizace plnila jako každý rok plán práce na léta 1987 – 1988 a socialistický závazek v rámci obce na počest významných výročí roku.

Účastníme se akcí, které jsou tradiční každý rok. Naše družstvo pomáhalo likvidovat následky povodně. Vodní živel řádil od půl noci až do odpoledních hodin. Na této akci nebylo jen družstvo, ale i většina členů SPO.

Výcvikové družstvo se účastnilo soutěže v Nemilkově, kde obsadilo 4. místo.

V tomto období se opravuje stříkačka, zakoupili se nové hadice, po několika letech také dochází ke změně označení na stejnokrojích.

Nezapomínáme na naše staré zakládající a činné členy, kteří slaví svoje životní jubilea. Mundl Václav oslavil své 80 tiny, Červený Václav 75 tiny, náš předseda Mundl Václav 50 tiny, Marek Václav taktéž, Terč Alois 75. narozeniny.

  1. února 1988 se konala okresní konference SPO. Z naší organizace se jí zúčastnil pan Skřivánek. Tato konference dala další postup práce na nové období. Předsedou OV – SPO byl zvolen Křesťan František bývalý okresní velitel. Za požární okrsek byl zvolen instruktorem našeho okrsku č. 17 se sídlem v Běšinech místo Vávry Lad., který byl zvolen místopředsedou OV – SPO Soukup František z Neznašov.
  2. 1. 1988 se také konala okrsková schůze na Čachrově. Po zhodnocení a velmi silné kritice byl zvolen nový výbor okrsku ve složení: velitel - Hejl Stanislav Běšiny, instruktor okrsku – Soukup František Neznašovy, pol. vých. referent – Skřivánek Antonín Vrhaveč, preventista – Smolík Josef Radinovy, referent – Staněk E. Javorná, strojník – Smolík Josef Běšiny, referent mládeže – Hinz Václav Čachrov, referentka žen – Benešová Jaroslava Čachrov.

V roce 1988 jako každý rok se plnil plán práce. Začal se požárnickým plesem, brigádou v lese, na chodníku, sběrem žel. šrotu, stavění máje, práce na technice a údržbě pož. zbrojnice.

V roce 1988 začínají přípravy oslav 50. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Vrhaveč. Příprava zprávy o činnosti sboru od r. 1938 až po dnešní dobu. Podílí se členové výboru a zakládající členové, kteří ještě žijí, a to – Matouš Ladislav, Jindra Václav, Červený Václav, Mundl Václav, Terč Alois. Zprávu připraví kronikář sboru Skřivánek Antonín starší. Naši členové se podíleli na likvidaci požáru u Smáhů ve Vrhavči. Do sboru jsou přijati noví členové a členky – Čápová Marie, Píchová Dana, Šebestová Věra, Raitmajer Petr, Podlipská Jaroslava.

 

Rok 1989

 

Opět se pořádal Požárnický ples, účast na brigádě v lese, sběr železného šrotu, nákup materiálu ke stříkačce hadice 4 ks C, 2 ks B a pět vycházkových stejnokrojů.

Do výboru byla zvolena Čápová Marie jako referentka žen. Do výboru okrsku č. 17 byl zvolen Skřivánek Antonín starší jako jednatel.

Seznámení s usnesením OV – SPO provedl pan Mundl Václav . Ing. Pícha se zúčastnil školení předsedů v Hlavňovicích. Na okrskové soutěži v Malé Vísce jsme obsadili 4. místo. V této době skládá funkci pokladníka pan Marek Václav a do funkce pokladníka byl zvolen pan Šebesta Josef. Referentem civilní obrany je zvolen pan Kopačka František. Výbor ZO – SDH zůstává nezměněn.

 

Rok 1990

Dochází ke změně názvu na SDH ČMS. Pan Skřivánek Antonín se účastní jednání ÚV – SPO ČR. Seznámili jsme se s návrhem zákona 133/85 o požární ochraně a o průběhu mimořádného sjezdu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Delegátem byl pan Skřivánek Antonín.

 

Rok 1991

 

Výbor zůstává nezměněn. Účastnili jsme se masopustního průvodu, stavění máje, byly prováděny preventivní prohlídky, pořádali jsme hasičský bál. Panu Skřivánkovi A. byla udělana medaile – 20 let členem a panu Šafránkovi M. – 10 let členem sboru.

Pan Soukup František nás informoval o počtu požárů v okrese. Delegátem sjezdu SDHČMS v Karviné byl Skřivánek Antonín. Byly zakoupeny 2 ks akcií VHP včetně pojištění.Na okrskové soutěži v Nemilkově naše družstvo obsadilo 2. místo. Školení velitelů a strojníků se zúčastnili – Mundl Karel, Skřivánek Pavel.Na školení preventistů ve Velharticích nás zastupoval Flax Václav. Zástupcem velitele se stal Krýsl Alois. Pan Lavička obdržel medaili za věrnost – 20 let členem sboru.

 

Rok 1992

Výbor pracoval v tomto složení: starosta – Mundl Václav, zástupce velitel – Krýsl Alois, velitel – Čáp Jaroslav, strojník – Lavička Josef, preventista – Flax Václav, jednatel – ing. Pícha Jaroslav, hospodář – Šebesta Josef, kronikář – Skřivánek Antonín, referent MTZ – Kopačka František, revizoři – Hess Stanislav, Marek Václav.

Platí se členské příspěvky 10 Kč. Opět se účastníme mnoha akcí v obci už tradičních. V Úloze se konala valná hromada Hasičské vzájemné pojišťovny.

 

Rok 1993

Výbor zůstává beze změn. Podle starosty obce Touška Zdeňka dochází k naší vzájemné spolupráci na velmi dobré úrovni. Revizor Hess Stanislav provádí kontrolu a revizi na Obecním úřadě. Opět se předávali medaile za věrnost. Za 10 let členství dostali medaili Mundl Karel a Skřivánek Antonín ml. Za 20 let členství ji obdržel Flax Václav. Provádí se údržba na hasičské zbrojnici.

 

Rok 1995

Přistupují noví členové – Čáp Stanislav, Fiala Karel, Fiala Lukáš, Krýsl Jan, Podlipský Jaroslav. Člen Pavel Polák vystupuje ze sboru. Provádí se inventura materiálu sboru. Opravuje se hasičské vozidlo. Dochází ke změně na hasičské výstroji – nové domovenky a odznaky. Starostování pokládá pan Mundl Václav. Novým starostou je zvolen pan Lavička Josef, jinak zůstává výbor nezměněn.

 

Rok 1996

Výbor zůstává nezměněn. Účastníme se akcí stejných jako každý rok. Auto je stále rozdělané, práce stále pokračují. Provádí se inventura. Pan Švarc Václav z Kozí se stává v okrsku novým velitelem.

 

Rok 1997

 

Výbor je beze změn. Na hasičském autě už je opraveno. Akce stejné jako v roce 1996. Provádíme přípravné akce na 60. výročí založení sboru v roce 1998. Mladé i starší družstvo se účastní okrskové soutěže v Malé Vísce.

 

V letech 1998 – 2000

 

Volba nového výboru: starosta – Skřivánek Antonín, velitel – Čáp Jaroslav, zástupce velitele – Krýsl Alois, strojník – Hess Miroslav, jednatel – ing. Pícha Jaroslav, hospodář – Šebesta Josef, předseda RK – Podlipský Václav, revizoři – Marek Václav, Mundl.

Měníme uniformy, provádíme preventivní prohlídky. Nové družstvo mladých pravidělně 2 krát v týdnu cvičí pod vedením pana Čápa J. a Skřivánka Ant.. V Přibyslavi se zakládá nadace Vysloužilých hasičů. Přibíráme nové členy.

 

Rok 2001

 

Výbor zůstává nezměněn. V této době dochází k výraznému zlepšení dorosteneckého družstva. Účastní se soutěží v Pošumavské lize, kde dosahují 2 až 5 místa. Zakupujeme nové stejnokroje pro mladé hasiče, hasičskou výzbroj – 1 ks sací koš, 2 proudnice. Dochází k nízké účasti na schůzích.

Nové soutěžní družstvo: velitel – Krýsl Jan, zástupce velitele – Čáp Jaromír, strojník – Toman Vladislav, členové: Kopačka Zbyněk, Kolář Ondřej, Holý Miroslav, Frank Karel, Kopačka Petr, Malenka Dušan, Poláček Martin, Pressl Václav, Pressl Jiří.

Zásahová jednotka: Čáp Jaroslav, Krýsl Alois, Lorenc Libor, Hess Miroslav, Flax Václav, Mundl Milan, Krýsl Jan, Šebesta Josef, Lavička Josef, Skřivánek Antonín st., Kopačka František.

 

Rok 2002

 

Členové se i s technikou účastní likvidace škod po povodních. Do výboru je zvolen nový preventista pan Pacner Jiří. Dále je domluvena součinnost s družstvem Malá Víska ke zlepšení příprav na soutěže. V březnu 2002 rezignoval na funkci starosty pan Skřivánek Antonín ze zdravotních důvodů.

 

V letech 2003 – 2004

 

Na valné hromadě byl zvolen nový starosta pan Čáp Jaroslav. Velitelem sboru se stává Krýsl Jan. Soutění družstvo zůstává nezměněno a účastní se okrskové soutěže a soutěží v Pošumavské lize.

 

Rok 2005

 

Nový výbor sboru: starosta – Čáp Jaroslav, nám. Starosty – Kopačka František, velitel – Krýsl Jan, zástupce velitele – Krýsl Alois, strojník – Toman Vladislav, preventista – Pacner Jiří, jednatel – Pícha Jaroslav, pokladník – Šebesta Josef, referent MTZ – Čáp Jaromír, revizoři – Mundl Václav, Lavička Josef, kronikář – Skřivánek Antonín st.

Nový výbor Požárního okrsku č.17 v Běšinech: starosta – pan Brůha Čachrov, velitel – Švarc Václav Kozí, zástupce velitele – Toman Václav Malá Víska, preventista – Jiří Pacner Vrhaveč, jednatel – p. Langmajerová Běšiny, ref. žen – p. Hošťálková Čachrov

Opravujeme hasičskou zbrojnici. V Pošumavské lize vybojovalo soutěžní družstvo 17. místo. Pořádáme zábavy na parketu. Z těchto akcí je výtěžek investován do soutěžní stříkačky. Přijetí nového člena Doležala Rostislava.

 

Rok 2006

 

Revizorem se stává Frank Karel, jinak výbor zůstává nezměněn. Účastníme se akcí stejných každý rok. Pokračujeme v pořádání zábav. Naši členové se účastnili školení strojníků a školení preventistů.

 

Rok 2007

 

Výbor zůstává nezměněn. Pouze Krýsl Alois končí ve funkci zástupce velitele. Konala s brigáda na výstavbu nového stojanu máje u hasičské zbrojnice. Akce stejné jako v roce 2006.

Přijetí nových členů Jana a Matěje Skřivánkových.

 

Rok 2008

 

Koná se výroční Valná hromada u Hošků. Přijetí nových členů Jana a Matěje Skřivánkových.

Zakoupili jsme nové 4 uniformy.

 

vrhavec_footer.png