Založení a vývoj SDH v Malé Vísce


Na základě usnesení obecního zastupitelstva i občanů byl dne 15. 3. 1924 založen sbor dobrovolných hasičů v Malé Vísce. Spoluzakladateli našeho sboru byli pan Karel Zeman, župní jednatel, a pan Karel Tichý, župní technický dozorce. Navštívil naši obec a uvážil, že obec leží v kotlině, je vzdálena od sousedních hasičských sborů několik kilometrů, a proto by velmi snadno mohlo dojít k neštěstí ve formě požáru. Členů činných při založení toho dne bylo 18 a přispívajících 12, takže náš sbor v den založení čítal celkem 30 členů.

5. 7. 1924 – zajištění terénu k postavení skladiště hasičského (čekárna autobusu stojí dodnes, v roce 1993 zadaptována členy hasičského sboru).

10. 8. 1924 – byla sboru poskytnuta půjčka ve výši 33 000,- Kč od klatovské správní komise. Po obdržení bylo okamžitě započato se stavbou skladiště, urychlila se objednávka stroje a výzbroje.

8. 12. 1924 – byla provedena zkouška nového stroje od firmy Smekal – Praha za přítomnosti župního jednatele pana Zemana a velitele bezděkovského sboru pana Hladíka. Na tomto stroji nebylo shledáno závad a byl uznán za spolehlivý k požárům.

1. 2. 1925 – pořádán první věneček sboru s čistým ziskem 1 000,- Kč, který byl zaslán do Prahy k doplnění výzbroje.

8. 2. 1925 – pořádána první valná hromada sboru, kdy bylo přítomno 28 členů.

1. 1. 1928 - náš sbor se neustále rozrůstal o nové členy – jak činné, tak i přispívající – zejména z obce Vrhaveč.

24. 8. 1933 – byla zavedena pohotovostní služba dvěma členům po dobu 1 měsíce. Jejich úkolem bylo udržování provozuschopnosti techniky, úklid a pořádek ve zbrojnici. Tato pohotovost se dodržuje do současné doby.

15. 4. 1934 – byl zastoupen celý náš sbor na odhalení pomníku Antonína Švehly u jezdeckých kasáren v Klatovech.

1. 1. 1936 – náš sbor byl velice pokrokový například i v otázce pozůstalých po našich členech. Byla vytvořena tzv. pohřební pokladna. Při pohřbu přispívajícího člena Václava Matějky z Malé Vísky byl pozůstalým vyplacen obnos ve výši 300,- Kč.

30. 5. 1937 – byl ve 2 hodiny odpoledne odhalen památník našim padlým rodákům – legionářům – Arnoštu Čubovi a Stanislavu Jandovi z Malé Vísky. Sbor se účastnil v plném počtu, přítomni byli i delegáti ze sborů Radinovy, Týnec a Klatovy.

25. 1. 1942 – při výroční valné hromadě měl náš sbor 19 činných a 29 přispívajících členů. Tento počet se po dobu okupace vcelku neměnil.

5. 5. 1945 – byl náš sbor v pohotovosti od 13 hodin, kdy o 16. hodině přijela první vojska americké armády osvobozující naše území. U hasičské zbrojnice byli vojáci přivítáni a pohoštěni. Po krátké přestávce pokračovali nerušeně dál na Klatovy.

13. 9. 1953 – byla našemu sboru přidělena nová motorová stříkačka typ 16 s celým příslušenstvím a s 320 m hadic B a 200 m hadic C. Starý stroj byl předán do Dolní Lhotky.

12. 7. 1964 – se konaly oslavy 40. výročí založení našeho sboru za účasti 9 družstev mužů a 4 žákovských družstev. Tyto oslavy se konaly u mostu V Hrobkách, kam slavnostní průvod zavedl okrskový velitel Smáha a předal hlášení veliteli slavnosti Františku Preslovi.

1966 – byl pro sbor zakoupen nákladní automobil TATRA 805, který po různých úpravách plně vyhovoval podmínkám tehdejší doby.

8. 9. 1974 – se konaly oslavy 50. Výročí založení sboru. Od založení se sbor každoročně nemalou měrou podílel na kulturním a společenském životě v obci. Taneční zábavy a věnečky patřily vždy k vyvrcholení roční práce. V této době se na úseku prevence zavádějí i rozhlasové relace pro naše obyvatelstvo. Sbor měl dobrou členskou základnu a neustále bylo dbáno na její omlazování. Proto výkonnost na požárních soutěžích byla stále vyrovnaná. Vedle družstva mužů je vedeno i družstvo dorostu, o které se staral Zdeněk Chroust a vychovával je pro další práci ve sboru. Jednalo se zejména o zapojení v soutěži Plamen, kde bylo docilováno dobrých výsledků. Družstvo bylo doplněno kompletními soupravami tepláků a lehkých hadic na disciplínu štafety.

1. 3. 1989 – náš sbor obdržel z klatovského útvaru požární vozidlo AVIA A 31 profesionálně vybavené tím, že je schopno plnit veškeré požární potřeby našeho sboru. Staré vozidlo bylo vráceno MNV a odprodáno, přívěs se stříkačkou a příslušenstvím na útvar.

26. 11. 1991 – byla v Brně obnovena „Hasičská vzájemná pojišťovna“ a to tak, že byla nově založena jako akciová společnost. Náš sbor vlastní 2 akcie v hodnotě 2 000,- Kč. Tím jsme také získali hromadné pojištění našich členů na úrazy při protipožární činnosti.

 

vrhavec_footer.png