Provozní řád

VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL
Adresa provozovatele:
Obec Vrhaveč, Malá Víska 23, 33901 Klatovy
IČO: 00256307, DIČ: CZ00256307

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU VRHAVEČ

Plochy hřišť slouží pouze k provozování sportovních činností, ke kterým jsou konstrukčně a stavebně uzpůsobeny.

1. Vstup a využívání areálu hřiště je na vlastní nebezpečí, provozovatel ani správce nenese odpovědnost za vnesené či odložené věci ani za případné újmy na zdraví.

2. V areálu hřiště je zakázáno:

a) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak znečišťovat areál hřiště,

b) odhazovat a lepit žvýkačky na umělý povrch či jiné sportovní vybavení,

c) vstupovat na hřiště v nevhodné (např. kopačky) nebo ve znečištěné obuvi (blátem, antukou, apod.),

d) vnášet a manipulovat s ostrými předměty, střelnými zbraněmi či jinak nebezpečnými předměty či látkami, ohrožujícími zdraví a bezpečnost,

e) vjíždět na hřiště na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech, s dětskými kočárky a na dětských odstrkávadlech, apod.

f) přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,

g) kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky,

h) rozdělávat oheň a manipulovat s ním, tábořit,

i) trhat květiny, plody keřů či stromů, poškozovat stromy, keře nebo ostatní zeleň,

j) házet nebo kopat míče do budov školy nebo okolních budov,

k) lézt či skákat po konstrukcích, sítích či jiných sportovních zařízeních,

l) roznášet písek z pískoviště a beach volejbalového hřiště po areálu,

m) vjíždět na plochy hřiště motorovými vozidly, vyjma vozidel, které zabezpečují nezbytnou úpravu, údržbu a rekonstrukci hřiště,

n) narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,

o) jakýmkoliv způsobem poškozovat plochy či vybavení hřiště,

p) jakýmkoliv způsobem manipulovat s házenkářskými brankami či basketbalovými koši bez vědomí správce.

1. Do areálu hřiště je zakázáno:

a) vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,

b) vstupovat dětem do l0 let bez doprovodu osoby starší 18 let,

c) vstupovat podnapilým osobám či osobám pod vlivem jiných omamných látek,

d) vodit psy či jiná zvířata a jejich volné pobíhání po hřišti, kromě psů služebních a psů sloužících zdravotně postiženým osobám.

1. Provozní doba sportovního areálu se stanovuje maximálně v rozsahu:

Sportovní areál je přístupný pro veřejnost denně – KVĚTEN – ZÁŘÍ od 12 do 19 hodin a v období říjen – duben od 12 do 17 hodin a to včetně sobot a nedělí. Možnost objednání a případná rezervace u správce hřiště pana Petra Reitmajera, telefon: +420 725 617 426.

2. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat veškeré bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků ani poškozovat zařízení, nacházející se ve sportovním areálu. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním vybavení hříště je návštěvník povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště či provozovateli.

3. V případě, že je ustanoven správce hřiště, dbají návštěvníci pokynů tohoto správce. Porušení tohoto řádu může být důvodem k vykázání z areálu hřiště.

4. Všichni návštěvníci areálu hřiště jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek a bezpečnost, aby svou činností neohrozili sebe, ostatní návštěvníky a nepoškozovali vybavení areálu hřiště. Porušení provozního řádu hřišť lze postihnout v souladu s platnou legislativou.

V naléhavých případech porušení provozního řádu volejte 376 311 524.

Za dodržování provozního řádu odpovídá vedení obce Vrhaveč.

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba 155, Policie ČR 158, Hasiči 150

Správce hřiště +420 725 617 426. Provozovatel 376 311 524

Rostislav Doležal, starosta obce